JUDr. Jitka Růžičková
advokátní kancelář

Právní služby

Kvalitní služby a individuální a lidský přístup

© 2024 Všechna práva vyhrazena | JUDr. Jitka Růžičková, Praha
n

O nás

Vítejte na stránkách advokátní kanceláře JUDr. Jitky Růžičkové, kterou bychom Vám touto cestou rádi představili.

Naše advokátní kancelář poskytuje klientům komplexní právní služby se zaměřením na  odvětví občanského, rodinného, obchodního,  pracovního, správního práva.

JUDr. Jitka Růžičková, Právní služby, Praha

JUDr. Jitka Růžičková

zapsaná v seznamu advokátů vedeném ČAK pod č. 07189, poskytující právní služby jako samostatný advokát.

V advokacii působím nepřetržitě od roku 1996, když jsem plynule navázala na svoji předchozí právní praxi podnikového právníka provozovanou po ukončení studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce (1982) a výkon činnosti komerčního právníka.

specializace: občanské právo, rodinné právo, právo obchodních korporací, nemovitosti, pracovní právo, správní právo,  zastupování v soudním a rozhodčím řízení

Podporujeme

Advokátní kancelář podporuje svými příspěvky PROJEKT ŠANCE.

Pro bližší informace nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky

Kontaktní údaje

JUDr. Jitka Růžičková, Právní služby, Praha

JUDr. Jitka Růžičková

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

IČO: 66230837
DIČ: CZ5862280325

Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství

Ceník služeb

Při poskytování právních služeb uplatňuje naše kancelář běžné druhy odměn ve smyslu advokátního tarifu, přičemž preferujeme vzájemnou dohodou s klientem.

Ke všem druhům odměn jsou připočítávány vynaložené hotové výdaje a DPH v zákonné výši.

kdy úkonem je dle ust. § 11 vyhl. č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) zejména: převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb; první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení nebo obhajoby, je-li klientovi zástupce nebo obhájce ustanoven soudem; další porada s klientem přesahující jednu hodinu; písemné podání soudu nebo jinému orgánu týkající se věci samé; účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem, a to každé započaté dvě hodiny; sepsání právního rozboru věci; jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny; odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, popřípadě stížnost proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření k nim; sepsání listiny o právním úkonu

s tím, že se odvíjí od času stráveného s přípravou a provedením právní služby

kdy je smluvena paušální odměna pokrývající smluvený objem právních služeb poskytnutý za určité období (zpravidla kalendářní měsíc)

Pro bližší informace nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky

Naše služby

Při poskytování služeb klademe důraz na přání a potřeby klienta, kvalitu, rychlost, efektivnost a časovou flexibilitu.

Rozsah služeb

Rozsah poskytovaných služeb záleží na volbě klienta a může zahrnovat jen jednorázovou konzultaci a návrh řešení, nebo celkové vyřízení dané záležitosti. Zastupujeme své klienty ve všech fázích soudního řízení, anebo pouze v některém  jeho stádiu.

Spolupracujeme s účetními a daňovými poradci, znalci, tlumočníky, exekutory a notáři. Zajišťujeme právní servis i v oblastech, kde nepůsobí naše kancelář, a to s kolegy, se kterými přímo spolupracujeme v oblasti trestního práva a legislativy.

 • Zastupujeme klienty při řešení ve všech typech občanskoprávních sporů, (poskytujeme mimosoudní vyřízení sporu, zastupování klientů před obecnými i rozhodčími soudy, včetně mediace
 • právní poradenství a konzultace ve všech občanskoprávních věcech
 • zpracování veškerých smluv, týkajících se nakládání s nemovitostmi (předkupní a kupní smlouvy, darovací smlouvy včetně realizace úschovy peněžních prostředků, směnné smlouvy, zástavní smlouvy, nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy o věcném břemeni) včetně smluv nepojmenovaných 
 • sepisování žalob a jiných právních podání ve všech věcech občanskoprávních
 • podílové spoluvlastnictví (zrušení a vypořádání)
 • právní služby pro SVJ, bytová družstva a další subjekty 
 • zajištění závazků (uznání dluhu, smluvní pokuta, ručení, zajišťovací převod práva)
 • dědické právo (poradenství v oblasti dědického práva, zastupování v dědickém řízení či soudních sporech o dědictví, zajištění služeb notáře)
 • provedení veškerých právních úkonů spojených se založením, přeměnou, fúzí, rozdělením či likvidací     obchodních společností či družstev
 • právní zastupování v právních sporech mezi společníky nebo členy libovolného typu obchodní korporace čí družstva
 • poradenství a pomoc v obchodně závazkových vztazích, které dle občanského zákoníku lze zajistit: zástavním právem k věci, zastavením pohledávky, podzástavním právem, zadržovacím právem, smluvní pokutou, převodem práva, postoupením pohledávky, jistotou apod.)
 • Služby spojené s právním zastoupením v občanskoprávním sporu týkajících se práva obchodních korporací, obchodních závazkových vztahů či věcí nekalosoutěžních, jež jsou řešeny v soudním řízení nebo rozhodčím řízení;
 • nebo  mimosoudní cestou.
 • řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem, svěření nezl. dítěte do výchovy, stanovení výživného nezletilých dětí nebo manžela – zastupování v opatrovnických sporech aj.
 • zastupování v řízení o rozvod manželství (sporný i nesporný), zastupování v rozvodovém řízení a vypořádání majetku ve společném jmění manželů,
 • sepisování veškerých dohod a smluv z oblasti práva rodinného se zvláštním důrazem na dohody řešící rozdělení majetku manželů pro dobu po rozvodu a určení práv a povinností rozvedených manželů ve vztahu k nezletilému dítěti
 • Příprava pracovních smluv, problematika odměňování zaměstnanců a zaměstnaneckých náhrad
 • Poradenství při změnách pracovního poměru, problematice dočasného předělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli, při agenturním zaměstnávání,
 • Pomoc při rozvazování pracovního poměru, zrušení funkce, hromadném propouštění a zastupování v případných navazujících pracovněprávních sporech,
 • Příprava interních instrukcí a pokynů, pracovních řádů a dalších vnitřních předpisů, odborné právní konzultace,
 • Poradenství v problematice odpovědnosti za škodu
 • právní zastupování účastníků správního řízení před orgány státní správy i samosprávy, zejména v řízení přestupkovém, stavebním, vodoprávním, řízení ve věcech katastru nemovitostí, řízení před živnostenskými úřady aj.
 • zastupování občanů i právnických osob v řízení před správními soudy v případech, kdy je nezákonným rozhodnutím státního orgánu zasaženo do práv či oprávněných zájmů jednotlivce
 • sepisování návrhů na zahájení řízení, vyjádření, stížností či jiných podání správnímu orgánu
 • právní poradenství ve věcech správního práva
 • právní poradenství, příprava a sepis insolvenčního návrhu, zpracování přihlášky pohledávek, zastupování v insolvenčním řízení, a to jak věřitelů, tak úpadců,
 • Řešení hrozícího úpadku, oddlužení
 • Řešení incidenčních sporů
 • Komplexní zpracování potřebné exekuční agendy včetně souvisejícího zastupování

Pro bližší informace nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky

Prodej a vazba květin

1

Vazba květin a tvorba sezónních dekorací na zakázku

Podstatnou součástí našich služeb jsou květinové vazby a výzdoba na zakázku. Zajišťujeme kompletní výzdobu pro Váš svatební den.

2

Květinová výzdoba na objednání

Postaráme se o vaši kompletní květinovou výzdobu nejen pro narozeninové či firemní večírky, plesy, křtiny, rozličné kulturní akce, ale i na cestu poslední, tedy smuteční vazby a věnce.

Po předchozí telefonické domluvě a platbě na účet doručujeme květiny ve městě Mělník a blízkém okolí.

Doručování  květin

1

Doručíme vám květiny až domů

Po předchozí telefonické domluvě, objednání 48 hod. předem a platbě na účet doručujeme květiny ve městě Mělník a blízkém okolí.

Jsme partnery doručovací květinové služby Fleurop Česká republika pro Mělník a okolí.

Po předchozí telefonické domluvě a platbě na účet doručujeme květiny ve městě Mělník a blízkém okolí.